Gegevens K2S m.b.t. ANBI-status van Key2Singing

Per 1 januari 2014 heeft de Belastingdienst verplicht gesteld dat van elke ANBI een aantal gegevens op een website worden gepubliceerd ter openbare kennisname. Deze informatie is hieronder opgenomen en aangevuld met nog enkele andere formele gegevens.
 1. Naam: Stichting Key2Singing
 2. Opgericht: 28-05-2010
 3. Vestigingsplaats: Leiden
 4. Fiscaal nummer: 8225 78 049
 5. Kamer van Koophandel inschrijvingsnummmer: 5015 1207
 6. Contactgegevens:
  Postadres: Frederik Hendriklaan 67 1e, 2582 BT Den Haag
  E-mailadres: key2singing@gmail.com
  Telefoon: 06 - 5430 0388
 7. IBAN: NL90 INGB 000 530 7889 t.n.v Stichting Key2Singing te Leiden
 8. Bestuurssamenstelling:
  Voorzitter: Dominic Doyle, Noordwijk
  Secretaris: André Bruggeling, Den Haag
  Penningmeester: Ben P. Weber, Leidschendam
 9. Beleidsplan Beleidsplan Key2Singing 2021-2025
 10. Beloningsbeleid
  Voor bestuurlijke activiteiten ontvangen onze bestuursleden uitsluitend vergoeding voor gemaakte onkosten. Voor bijzondere activiteiten in het kader van projecten kan een vrijwilligersvergoeding worden toegekend.
 11. Doelstelling
  Het ondersteunen van een algemeen belang door het bevorderen van de kunst van het zingen in de breedst mogelijke zin des woords en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

  De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
 12. Verslag uitgeoefende activiteiten
 13. Activitreiten 0verzicht
 14. Financiële verantwoording